[email protected] (0293) 326945

Dosen tidak tetap

NIDN NAMA Detail
Agam, Akbar Pahala, S.Pd., M. Sn. Detail >>
Agus Budiyono, ST, M.Ec., Dev., MA Detail >>
Ahmad Syafi'i, S. Pd. Detail >>
Anik Zulfiyah, M.T Detail >>
Apt. Charles Aris Sudarmono, S.Farm., M.Sc Detail >>
Apt. Dwi Herwanto, M. Farm Detail >>
Apt. Ratnaningsih Sri Haryati, M.Farm Detail >>
Apt. Ulinnuha Anindya Wulandari, M.Clin,Pharm Detail >>
Atin Istiarni, M.IP Detail >>
Budi Santoso, MM. Detail >>
Dede Asikin Noer FA,S.Ag Detail >>
Dedi Kristiadi, S. Pd Detail >>
Demsa Woro Saptati, S. Pd Detail >>
Dewi Sunting Lestari, DCN Detail >>
Dian Wahju Juniasari, SS. Detail >>
Didik Rahmadi Detail >>
Dimas Agung Yulianto,S.Kom Detail >>
Dony Santosa, S.Ars Detail >>
Dr. A. Hasan Asy'ari Ulama'i Detail >>
Dr. Achadi Budi Santoso, M. Pd Detail >>
Dr. Arif Budi Raharjo,M.Si. Detail >>
dr. Arso Pranindyo Utomo, M.Biomed Detail >>
Dr. Dani Muhtada, MA., MPA. Detail >>
Dr. Dwi Ratmono, M. Sc. , Ak. Detail >>
Dr. Ety Syarifah, M. Pd. Detail >>
0026 Dr. Muh Anies, MA Detail >>
Dr. Syahrul, M.S.I Detail >>
Dr. Zuhad, MA. Detail >>
Dra. Sri Purwaningsih, M.Pd. Detail >>
0025 Drs. Djumari Detail >>
Drs. Hamid Anwari Detail >>
Drs. Harry Susanto, M. Kes Detail >>
Drs. Mudji Raharjo, SU Detail >>
0608045201 Drs. Muh. Natsir, M.Si Detail >>
Drs. Nasirudin, M.A. Detail >>
0624045501 Drs. Senen Budi Prasetyo, M.Si Detail >>
Drs. Sulaiman Affandi, M.Ag. Detail >>
0606076001 Drs. Sumartono, MM Detail >>
Drs. Waluyo, S. Pd Detail >>
Edy Sukiarko, SKM., M.Si. Detail >>
Eko Sunyoto Detail >>
Erni Triani, S.Pd.,MA. Detail >>
Firman, S.Pd Detail >>
Gadih Arlini, S. Pd. Detail >>
000962 Heriyono, M.Pd Detail >>
Indha Nurikahapsari, M. Psi., Psi Detail >>
Jamzanah Wahyu Widayati, S.I.Pust. MA. Detail >>
Joni Rodito, S.Kom Detail >>
Kholif Sholekhah Indra Kusuma, M.Pharm.Sci Detail >>
Loh Sari Larasati, S.Pd. Detail >>
9393939393 LP2Si Detail >>
Muhammad Nasihul Waffak, S. Pd., M. Pd. Detail >>
Muhkhamad Syarifudin, S. Pd. Detail >>
Najmi Laili Masrini, SH Detail >>
Nindi Zuhriya, S.Kep Detail >>
Ns. Akhmad Baed, S. Kep Detail >>
Nugroho Nur Cahyo, S. Pd., Ind. Detail >>
Nur Wulan Yulianing, S. Pd. Detail >>
Nurwiyono, M. Pd Detail >>
Nusa Galendra Maola Muhammad, S.Pd Detail >>
Prof. Dr. FX. Sugiyanto Detail >>
Prof. Dr. Imam Ghozali, Mcom,Hons Detail >>
Prof. Dr. Muhammad Nasir, M. Si., Ak Detail >>
Prof. Dr. Muhammad Safrudin, M. Si., Ak Detail >>
0002086001 Prof. Dr. Purwati, MS., Kons. (1 Feb 2023) Detail >>
Prof. Dr. Sutrisno, M. Ag. Detail >>
Prof. Dr. Suyudi, M Detail >>
Prof. Dra. Warkitri Detail >>
9292929292 Pusat Bahasa Detail >>
9191919191 Pusat Komputer Detail >>
Putut Wijoyo, SE, MM Detail >>
Rena Wahyu Purwaningsih, S. Pd. Detail >>
Rofiq Purnanto, S. Ag. M.S.I Detail >>
886609084 Saji, SH., MH. Detail >>
0123 Sigit Priyono, SH., M. Kn. Detail >>
Siti Nurhidayah, M. Si. Detail >>
000963 Susilowati, S.Pd.,S.Kom Detail >>
Toifur Faizin, S. Sn Detail >>
Widodo, ST., M.T Detail >>
Winartriningsih, S.Pd Detail >>
000961 Zaidah, S.Ag Detail >>
Zuhri Al Misbah, S.Kp., M.Kes Detail >>